North East Cargo Link

Sundsvalls kommun – projekt North East Cargo Link II (NECL II)  2010 -  2013

Ansvarig för utredning av konsekvenserna av IMO:s svaveldirektiv för industrin och transportsystemen i Mittnorden.

Referens: Anders Nordstöm, anders.nordstrom@sundsvallshamn.se Telefon: 070-02 96 27.


MÅLSÄTTNING

Att utveckla och marknadsföra den mittnordiska transport-korridoren i öst-västlig riktning, genom att förbättra vägar, järnvägar och intermodala lösningar, samt genom att utveckla ett ICT/IKT-system för  att optimera godstransporter.

att ta fram utredningar och underlag, till näringslivet, beslutsfattare och övriga relaterade målgrupper, som visar på möjligheterna, potentialen och nyttan av Mittnordenkorridoren.


Att flytta gods från vägarna till järnväg och fartyg/färja för att på så sätt främja långsiktighet, hållbarhet och miljömedvetenhet – målet är en långsiktigt hållbar, miljövänlig Mittnordisk Grön Transportkorridor.