REMOTE TOWERS

Sundsvalls kommun med Hans Dunder som representant har tillsammans med representanter för Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västerbotten och Storumans kommun samt partners från Skottland, Irland samt Norge svarat för framtagande och genomförande av en informations- och påverkansplan och utformat en ansökan med syfte att få igång projektet. Här har Sundsvalls kommun varit en mycket drivande part utifrån sin roll som delägare i Sundsvall Timrå Airport samt det faktum att LFV och SAAB i samverkan med Örnsköldsvik Airport utvecklat och driftsatt en helt världsledande teknik i form av Remote Tower.


Perifera och avlägsna flygplatser står inför en rad mycket speciella utmaningar som detta projekt strävar efter att ta itu med. Syftet med det här projektet är att upprätthålla, framtidssäkra och leverera gemenskap och regional motståndskraft och tillgänglighetsmöjligheter med på medellång sikt, förebyggande svar på de särskilda utmaningar och hot mot, avlägsna och perifera flygplatser / flyget.


Projektet avser att maximera intäkterna i utmanande utsträckning kontrollera kostnaderna, öka självförsörjningen och motståndskraft och skapa ett forum för att höja standarden och förbättrade samspel med varandra, möta gemensamma utmaningar, tillsammans med leverantörer, med tillsynsmyndigheter och statliga transportpolitiska planerare .


2020-projektet Spara är till en del finansierat av Norra Periferin och Arctic 2014-2020 programmet. Detta program utgör ett samarbete mellan nio program och partnerländerna; medlemsstater Finland, Irland, Sverige och Storbritannien (Skottland och Nordirland) i samarbete med Färöarna, Island, Grönland och Norge. Detta innebär att programområdet omfattar euro Arktis, delar av Atlantområdet och delar av Barentsregionen, som gränsar till Kanada i väst och Ryssland i öst.


Trots geografiska skillnader, det ytmässigt stora programområdet så delar regionen ett antal gemensamma förhållanden, såsom låg befolkningstäthet, låg tillgänglighet, bristande ekonomisk mångfald, rika naturtillgångar, och stora påverkan av klimatförändringarna. Denna unika kombination av egenskaper resulterar i gemensamma utmaningar och gemensamma möjligheter som bäst kan övervinnas och förverkligas genom samarbete över gränserna.


Norra Periferin och Arctic 2014-2020 Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete inom ramen för sammanhållningspolitiken, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmet fungerar i en flerskiktad politiska landskapet, vilket gör det väl positionerat för att bidra till och i linje med Europa 2020-strategin, nationell och regional politik och utvecklingsstrategier, makrostrategier regionalt och havsområdes, och andra program som täcker delar av det geografiska området . Dessutom har ett ökat intresse och snabba utvecklingen inom de arktiska områdena resulterat i en mer uttryckligt erkännande av programmets arktiska dimension i den regionala utvecklingen.


http://spara2020.eu/


Referens: Malcolm Lundgren, malcolm.lundgren@trafikverket.se tel: 070-7245474