VÅRA TJÄNSTER

STRATEGISK RÅDGIVNING

Vi stödjer er i arbetet med att kommunicera smartare och hjälper er att nå era målgrupper på ett kostnadseffektivt sätt.

Det kan handla om allt från att kommunicera en enskild sakfråga till en större infrastruktursatsning.

Vår utgångspunkt är att all kommunikation ska bidra till att verksamhetsmålen nås.

Vi utformar strategier, planer och policies i nära samarbete med er som kund - med nytta och enkelhet som viktiga ledord.

Vi hjälper er också att genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter utifrån satta mål och uppnådd effekt.


EU-PROJEKT (ANSÖKNINGAR/PROJEKT)

DUNDERSON har framgångsrikt upprättat ansökningar för ett flertal stora infrastrukturprojekt  inom EUs olika stödprogram exempelvis INTERREG, TEN-T/CEFS, NPA, etc

Vi erbjuder stöd i planering av projekt i tidiga stadier samt upprättande av projekt.

Vi erbjuder koordinering/projektledning och stöd till  redan pågående projekt.

Vi biståer våra kunder vid upppstarten av EU-projekt.

Vi utför utvärdering av slutförda EU-projekt eller delutvärderingar inom pågående projekt. (Löpande utvärdering – Lärande utvärdering - Följeforskning)


PUBLIC RELATIONS/ PR

Framgångsrik opinionsbildning bygger i hög grad på kunskap om när olika frågor och eventuell kritik kommer upp på agendan.

Vi förbereder er för att delta i det offentliga samtalet och är särskilt välbekanta med de speciella förutsättningar som råder inom offentlig sektor.

Vi kan hjälpa er att identifiera vilka ni ska tala med, när ni ska göra det och vad ni ska säga för att bli hörda och nå igenom mediabruset.

Vi kan ta fram utredningar, omvärldsanalyser och kartläggningar som ger beslutsunderlag, överblick och nya kunskaper.

Vi biträder med politisk orientering och medverkar därmed till god framförhållning inför kommande beslut.


PUBLIC AFFAIRS & ISSUE MANAGMENT

Området är en kombination av kunskap om politik och förmågan att förutse en framtida händelseutveckling samt att skapa en handlingsberedskap för att möta eller påverka detta.

DUNDERSON hjälper våra kunder att vara förberedda på förändringar samt att få till stånd förändringar. Detta nås genom att vara proaktiv och konstruktiv i relationerna till alla relevanta aktörer.